ประกาศ / หนังสือราชการ

ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560-2561

2022-04-04 10:46:07
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาร 2565

2022-04-04 10:44:13
ที่ ศธ 04065/ว1035
กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:30:08
ที่ ศธ 04065/979
กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:29:02
-
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรม

2022-03-22 14:51:12
-
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรม

2022-03-22 14:19:11
-
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

2022-03-22 14:12:53
ศธ04065/ว901
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-03-22 14:07:03
-
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งยุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2)

2022-03-17 15:55:48
-
กลุ่มอำนวยการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-02-24 14:38:39
-
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราฃสีมา เขต ๔ เรื่อง รายขื่อผู้มีสีทธี๋เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราขการครูและบุคคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ ระดับข้านาญการ/ข้านาญการพิเศษ อ ๑๗

2022-02-10 15:03:19
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายชื่อผู้มีสีทธี๋เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ/ข้านาญการพิเศษ อ ๑๗

2022-03-22 13:35:14