ประกาศ / หนังสือราชการ

ศธ 04065/72
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

2022-02-08 11:49:53
ศธ 04065/ว4421
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี ๒๔๖๔

2022-02-08 11:48:32
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราขการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:47:05
ศธ 04065/ว3401
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เที่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ฟ้านาญงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราฃสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:45:26
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ซะลอการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับ ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สักกัตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-02-08 11:43:45
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายชื่อผู้มีสิทธิ้เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-03-22 13:37:40
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:37:31
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับย้ายข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค.(๑) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราขสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:34:44
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายขื่อผู้มีสิทธิ๋เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ)

2022-02-08 11:31:40
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:30:51
-
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
การรับย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับขำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2022-02-08 11:30:05