ประกาศ / หนังสือราชการ

ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

2024-05-13 14:07:53
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร ทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๔๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2024-03-28 18:45:46
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฎิทินการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ประเภท วิชาการ ระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2024-03-13 09:06:03
ศธ 04065/ว834
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(1) ศึกษานิเทศก์

2024-03-06 16:42:35
-
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา (เพิ่มเติม)

2024-03-06 16:21:30
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน ๖๐ คน ที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐแทน

2024-02-02 11:40:12
ศธ 04065/ว 318
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

2024-01-29 11:52:38
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนําบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย

2024-01-25 16:39:15
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2024-01-18 16:37:23
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างเหมาบริการตำแหน่งธุรการโรงเรียนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2024-01-15 10:00:24
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิค้ดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

2024-01-12 16:53:06
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

2023-11-23 15:23:00