ประกาศ / หนังสือราชการ

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04065/ว1413

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)

2022-04-28 13:38:05

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2

2022-04-28 11:41:13

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรระดับปริญญาโท ทางการสอนในประเทศ รุ่นบรรจุปี พ.ศ. 2560-2561

2022-04-04 10:46:07

ประกาศ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาร 2565

2022-04-04 10:44:13

ที่ ศธ 04065/ว1035

กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:30:08

ที่ ศธ 04065/979

กลุ่มอำนวยการ
การประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเสื้อ

2022-03-30 11:29:02

-

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรม

2022-03-22 14:51:12

-

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อบรม

2022-03-22 14:19:11

-

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565

2022-03-22 14:12:53

ศธ04065/ว901

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

2022-03-22 14:07:03

-

กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอน ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งยุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2)

2022-03-17 15:55:48

-

กลุ่มอำนวยการ
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม มาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2022-02-24 14:38:39