ประกาศ / หนังสือราชการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

2023-11-23 15:23:00
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2023-11-20 14:08:24
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

2023-11-10 16:54:18
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-10-27 20:43:27
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 (เพิ่มเติม)

2023-10-25 08:36:19
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

2023-10-19 14:16:36
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566

2023-10-03 15:46:09
-
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

2023-10-03 11:50:36
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อ บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

2023-09-28 18:01:18
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อ บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราขการเป็น ข้าราขการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค.(๒)

2023-09-20 17:13:20
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง รายซื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และ ภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษาและผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรําขสีมา เขต ๔

2023-09-12 18:52:32
ประกาศ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหฺน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกปาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔

2023-08-24 20:01:22